Yalova Kivi Festivali Koşusu’nu düzenleyen veri sorumlusu Orhan Güner ve veri işleyen
www.kivikosusu.com olarak değerli ziyaretçilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak,
başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, 7
Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
(“Kanun”) “Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereği
aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz.

Kişisel verilerinizi, veri sorumlu Orhan Güner adına veri işleyen sıfatıyla
www.kivikosusu.com tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; web sitesi üzerinden Yalova Kivi Festivali Koşusu’na kayıt olma ve kayıt
ücreti ödeme gibi durumlarda Kanun’un çizdiği sınırlar çerçevesinde kalmak kaydıyla
toplanabilmektedir. Toplanan veriler, hizmetlerimizin eksiksiz yürütülebilmesi ve
geliştirilmesi amacıyla iş birliği içinde olduğumuz üçüncü parti kurum, kuruluş, kişi veya
mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin eksiksiz sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız hizmetlere
ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama
faaliyetlerinde kullanılması vb. amaçlarla işlenebilmektedir.

Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Bu kapsamda yapacağınız başvurular için iletişim sayfamızı kanallar üzerinden bizimle
irtibata geçebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası sayfalarımızı inceleyebilirsiniz.